ثبت درخواست دانش آموزان و دانشجویان معلول سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

مرکز اجتماع درمان مدار سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

فرم طرح تکریم ارباب رجوع سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

فرم نظام پیشنهادات ارباب رجوع سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

فرم ثبت شکایات مردمی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

فرم واگذاری پلاک ویژه معلولین بهزیستی خراسان جنوبی